Koti Käyttöehdot

Käyttöehdot

YLEISTÄ
Tämä sopimus sisältää Respawn.fi-palvelun käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun Jäsen on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä ehtoja. Jäsen on jokainen, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Jäsen on rekisteröitynyt kun Palvelun tarjoaja on myöntänyt Jäsenelle salasanan. Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, Palvelun sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia.

KÄYTTÖOIKEUS
Jäsen saa oikeuden Palvelun käyttöön rekisteröityessään käyttäjäksi ja saadessaan käyttäjätunnuksen. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Jäsen vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Jäsen on vastuussa salasanan salassapidosta.

SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai palvelun välityksellä Jäsenelle. Muutokset tulevat voimaan heti. Jäsen hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

JÄSENEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 
Jäsen sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Jäsen sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

Jäsenellä ei ole oikeutta, ilman Palvelun tarjoajan suostumusta, lähettää tai välittää Palvelussa mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. Jäsen vastaa siitä, että hänen Palvelussa tuottamansa sanallinen tai kuvallinen sisältö ei ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus sisällön lisäämiseen.

Palvelu sisältää tekijän oikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Jäsen voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Jäsenellä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palvelun tarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää kaupallista materiaalia. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Jäsenen aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Jäsen ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Jäsen vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallettamaansa materiaaliin liittyvistä riitaisuuksista. Jäsen myöntää Palvelun tarjoajalle ja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka Jäsen on Palvelussa tuonut saataville.

Jäsen vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelumaksuista.

Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset: Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa käytössä olevien mielipiteiden ja keskustelupalstojen sisällöstä. Palvelun tarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa palstoilla esitettävien kirjoitusten sisältöä. Palvelun tarjoaja ei vastaa myöskään Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Irtisanominen: Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Jäsenen oikeuden käyttää Palvelua. Jäsen vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

Riitojen ratkaisu: Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

MUUTA 
Koska Respawn.fi on markkinointirahoitteinen palvelu, on jatkumisen edellytyksenä markkinointipohjainen viestintä. Jäsenille voidaan esittää kaupallista viestintää itse palvelun sivustossa ja sähköpostissa. Rekisteröinnin yhteydessä Jäsenellä on mahdollisuus valita mikäli hän sallii tai ei salli suoramarkkinointikirjeiden vastaanottamisen sähköpostiosoitteeseensa. Käyttäjätutkimusten tekeminen: Respawn.fi:illä on oikeus seurata käyttäjien Internet- käyttäytymistä palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Respawn.fi voi hyödyntää Jäsenien antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Respawn.fi ei kuitenkaan luovuta Jäsenien antamia tietoja itsestään kolmannelle osapuolelle ilman Jäsenen nimenomaista lupaa.